هاست مخصوص چت روم و سایت وردپرس

لطفا توجه کنید بعد انتخاب محصول و پرداخت هزینه در صورت پشیمانی امکان برگشت هزینه وجود ندارد با تشکر

DirectAdmin-France-paln1

500 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln2

1000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln3

3000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln4

5000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln5

10000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln6

15000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln7

20000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln8

25000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln9

30000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم

DirectAdmin-France-paln10

نامحدود مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
DirectAdmin کنترل پنل
دارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم